Repræsentantskabsmøde 18/3 - 2015, kl. 19:00

GSIR logo

 

Danhostel, Nykøbing F. Vandrehjem, Østre allé 110, 4800 Nykøbing F.

 

Referat

 

Følgende klubber var repræsenteret
Aktiv Fritid, - Brevdueforeningen DAN 081, - Brydeklubben Thor, - Idestrup-Væggerløse Tennisklub, - Nr. Alslev Gymnastikforening, - Nykøbing F. Bueskyttelaug, - Sakskøbing Hundeforening, - Slemminge Fjelde Idrætsforening, - Sydhavsøernes Sportsdanserfor-ening, - Tingsted Boldklub, - Toreby Grænge Boldklub, - Toreby Sundby Gymnastikforening, - Vestfalster Skytteforening.

Deltagere fra GSIR.
Ebbe Bressing (EB), Mogens Hansen (MOH), André B. Hansen (ABH), Svend Erik Hansen (SEH), Benny Ellekjær (BE), og Bjarne Møller Boesen (BMB), Dorthe Fabricius (DF), Ole Thisted (OT).

Fraværende fra GSIR.
Lene Madegaard (LM)

Mogens Hansen konstaterede at der var 18 stemmeberettigede til stede.

Øvrige gæster
Poul Henrik Petersen

Guldborgsundpokalen.
Ebbe Bressing bød velkommen og oplyste at der ikke indkommet nogen indstillinger til Guld-borgsundpokalen i år, så bestyrelsen har besluttet at uddele pokalen ved en anden lejlighed i 2015. Prisen uddeles til en ung leder under 25 år, der har ydet en stor indsats for sin forening.

Dagsorden.

1. Valg af stemmetællere
Ebbe Bressing foreslog at vi ventede med at vælge stemmetællere til vi ser om der bliver brug for stemmetællere.

2. Valg af dirigent og referent
Bestyrelsen foreslog Klaus Lykkebæk, og han blev valgt som dirigent,
Svend Erik Hansen blev valgt som referent.
Klaus Lykkebæk takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

3. Bestyrelsens beretning
Ebbe Bressing oplyste at han fremlagde den overordnede beretning og André Hansen fremlagde beretning for NMP udvalget, Svend Erik Hansen fremlagde beretning for uddannelsesudvalget.

Ebbe Bressing.

Idrætten er under pres. Ændrede samfundsvaner, skolereform, en ny kropskultur og krav om samfundsnytte er spørgsmål, der diskuteres i foreningerne.

På landsplan har man stillet nogle overordnede temaer op:
Vision 25 – 50 – 75. Vi skal have 600 000 danskere væk fra sofaen og ind i idrætshallen.
Skal vi organisere idrætten som for 150 år siden og passer organisationsformerne lokalt og nationalt?
Den store samfundsrolle. Betydningen af idræt og motion i det danske samfund er enorm. Idrætten yder et betydningsfuldt bidrag til dansk økonomi og er en vigtig ingredi-ens i integration og i arbejdet med socialt udsatte.
Ny krop i gamle foreninger. Passer den nye kropskultur til de eksisterende foreninger?
Krav, kvalitet og etiske krumspring i den frivillige idræt! (bureaukrati og snyd)

Foreningssekretariat:
Ved kommunalvalget havde alle partier, der blev valgt, mærkesagen med et foreningsse-kretariat på dagsordenen. Foreningerne glædede sig, men kom til at opleve en ny struk-tur i kommunen, hvor der blev mindre tid til foreningerne. I de nye centre har man travlt med møder og kurser, og der er helt klart blevet mindre tid til foreningerne. Et forenings-sekretariat kræver flere ansatte og opgaverne i dag løses af færre ansatte.

Idrætsstrategi og statusrapport:
GSIR har ønsket sig en idrætspolitik i mange år.  Efter et møde med KTB-udvalget har politikerne vist interesse for en idrætsstrategi og en statusrapport for idrætten i Guldborg-sund kommune. Dette arbejde glæder vi os til.

Kampagne:
Guldborgsund kommune er blandt de 18 udvalgte kommuner fra hele landet, som får støtte fra kampagnen: Yderområder på forkant. Hver kommune modtager op til 500 000 kr., der skal gå til strategiplaner for de udvalgte kommuners udvikling i årene frem. I Guldborgsund kommune vil man sætte et særligt fokus på nye samarbejdsformer og fæl-lesskaber, der understøtter aktive lokale kræfter og spirende ideer. Målet er et stærkt lo-kalt fællesskab, hvor alle kræfter er med til at udpege og styrke egnens potentialer. GSIR håber ikke, at kommunen fortsat er på afveje, når man nedtoner foreningsbegrebet til fordel for frivillighedsbegrebet. Udviklingen i kommunen er i gang , hvor det gælder om at bringe alle ressourcer i spil i lokalsamfundet og skabe nye fællesskaber. Foreningslivet har her nogle helt særlige forudsætninger med den stærke folkelige opbakning. Det er på høje tid, at man indleder en debat om muligheder, samarbejde og udvikling med foreningslivet.

LAG:
Der er nedsat en LAG Lolland-Falster, og det bliver sværere for foreningslivet at få tilskud efter de nye regler. GSIR vil gerne rette en stor tak til tidligere LAG koordinator Carina Woolhead for den professionelle vejledning, foreningerne i Guldborgsund kommune har modtaget. GSIR er meget opmærksom på den nye LAG, fordi traditionerne i Lolland og Guldborgsund kommuner er meget forskellige. LAG-midlerne i Lolland kommune blev bl.a. brugt til masterplanen, som bestemt ikke har tilgodeset foreningslivet i landdistrikterne. Foreningslivet i landdistrikterne i Guldborgsund kommune er blevet bakket op af LAG-Guldborgsund, og det takker vi for.

Fritidsafdelingen:
Fritidsafdelingens leder Klaus Lykkebæk og hans medarbejdere skal der lyde en varm tak til. Foreningsportalen er ved at virke optimalt, og afdelingen prøver på en aktiv måde at informere foreningerne ved velbesøgte orienteringsmøder 29/1 og 17/3.  Disse 2 møder viser helt klart foreningernes brug for et foreningssekretariat.

På og omkring farvandet Guldborgsund:
GSIR er begyndt et samarbejde med center for miljø og plan og deltager i en bruger-gruppe under ledelse af teamleder Frederik Cordes. Den nye brugergruppe hedder: På og omkring farvandet Guldborgsund. Dette arbejde er i fuld gang, og arbejdet kan beskrives således:
1. Udpegning af områder ved Guldborgsund af særlig og fælles interesse for brugere.
2. Formulering af begrundede ønsker om brugerfaciliteter.
3. Formidling og markedsføring.

Du gør en forskel prisen:
DIF meddelte GSIR, at prisen ophører ved udgangen af 2014. DIF har været nødt til at prioritere indsatsen for lokale ildsjæle og overlade indsatsen til de lokale idrætsråd. Vi har været glade for samarbejdet, og der har været mange kvalificerede ansøgere også i 2014. I år blev det Bjarne Michelsen fra Guldborgsund kajak- og havkajakklub, der mod-tog prisen. Martin Lohse overrakte prisen under særdeles festlige former. Har repræsen-tantskabet forslag til en ny pris?

Centerchef Birgitte Eriksen har søgt nye udfordringer, og vi vil her udtrykke vores tak for et perfekt samarbejde. Når GSIR har kontaktet centerchefen, så har der været en tilba-gemelding inden for kort tid. Vi ønsker til lykke med stillingen som udviklingsleder i center for sundhed og omsorg, og direktør Alma Larsen passer posten, indtil en anden er udnævnt. Birgitte Eriksen sender de bedste ønsker for GSIRs virke fremadrettet.

Direktør Alma Larsen prøver på at samarbejde med GSIR på en personlig og konstruktiv måde. Direktøren svarer på henvendelser, selv om hun er udlandet, og er altid klar til et møde med politikere, embedsmænd og repræsentanter fra GSIR. Dette samarbejde sætter vi stor pris på, og vi takker for indsatsen.

Samarbejdet med FOU har været særdeles tilfredsstillende. Vi er glade for at blive hørt, især når der er besparelser på dagsordenen. Den åbne og konstruktive dialog er til gavn for foreningslivet. Svend Dreist har været plaget af sygdom og sender en varm hilsen til alle foreninger.
FOU har nedsat en arbejdsgruppe vedr. udvikling af foreninger og deres unge ledere. Gruppen skal også kigge på temamøder i fremtiden og GSIR er medlem af gruppen.

Besparelser:
Følgende områder er fritaget for besparelser:
Aktivitetstilskud for børn og unge under 25 år, dækningsprocenten til lokaletilskud for børn og unge under 25 år holdes fortsat på 100%, ingen hallukninger undtagen Østersøhallen, hvor driftstilskuddet overflyttes til Gedser Idræts- og medborgerhus.
Besparelserne udmøntes på følgende områder:
Reduktion på drift af boldbaner og tilskud til kridtning, reduktion af driftstilskud til selv-ejende haller, forhøjelser af gebyrer på lån af kommunale og selvejende haller/lokaler, reduktion af dækningsprocenten på tilskud til egne og lejede lokaler for medlemmer på 25 år og derover.
En konsekvens af besparelserne på halområdet kan blive, at nogle selvejende haller vælger at opgive at være selvejende, og det kan betyde enten en kommunal overtagelse eller en egentlig lukning.
Når GSIR kigger på besparelserne, så må vi konstatere, at Guldborgsund kommunes budgettal ligger under landsgennemsnittet under det nye byråd.

Sophieskolen:
Sophieskolens leder Jan Axelsen lægger op til et samarbejde med GSIR, og vi bliver ori-enteret på en god og solid måde. Vi har kigget på det forslag som Tress har udarbejdet for det nye campus, og skolens drøm er, at mange af ideerne er med i den endelige løs-ning august 2016.

Samarbejdspartnere:
Vi har mange samarbejdspartnere, og her vil jeg nævne DIF, DGI, KS, DBU-LF, kontakt-råd, foreninger, politiske partier, arbejdsudvalg m.m. Der skal lyde en varm tak til alle, der hjælper os i vort arbejde.

Fritidspriser:
Torsdag den 4/12 blev de kommunale fritidspriser uddelt:
Årets idrætspræstation: Stephan Hansen Nykøbing F Bueskyttelaug.
Årets forening: Nykøbing F Skytteforening.
Årets ildsjæl: Flemming Johnsen Nørre Alslev Gymnastikforening.
Årets fund: Mikkel Larsen Systofte Cross.
GSIR ønsker alle prismodtagere til lykke med hæderen.
Sportsligt set blev 2014 året med de mange danske og internationale mesterskaber. For-eningerne forstår at sætte Guldborgsund kommune på landkortet og arrangerer store events i kommunen.

Tak til Lene og bestyrelsen:
Jeg vil gerne takke hele bestyrelsen for det store stykke arbejde, som er blevet udført. Desværre skal vi sige farvel til Lene Madegaard. Lene har været et særdeles effektivt bestyrelsesmedlem, og vi vil savne hendes indsats på mange områder. Lene har især prioriteret udvikling højt og har med stor erfaring og viden deltaget i bestyrelsesmøderne. GSIR takker for en effektiv sekretær i mange år.

Ebbe Bressing
Formand for GSIR.

Brevdueforeningen spurgte om man kender dækningsprocenten for personer over 25 år. – Klaus Lykkebæk oplyste at det kommer til at ligge på ca. 50 %, Ebbe Bressing oplyste at til gengæld kan vi forvente at gebyrerne stiger.

Aktiv Fritid spurgte til de problemer som kommer med haltimer når Sofieskolen bliver færdig og de skal bruge hallen. Der er mange som benytter hallen i dagtimerne.
- Klaus Lykkebæk oplyste at der arbejdes på at få det til at gå op således at det kommer til at gå mindst ud over foreningerne.  - Ebbe Bressing oplyste at Sofieskolen får en ½ hal, denne vil foreninger kunne få glæde af når skolen ikke bruger den

Herefter blev beretningen godkendt.

André Hansen – beretning for NMP udvalget

Gedser Medborgerhus:
Blålys Gedser – frustration i Gedser – jo der var mange overskrifter i avisen i 2013 – men den 12. marts 2014 kunne borgmesteren så tage det første spadestik til det nye Idræts og Medborgerhus – og den 22. november kom så selve indvielsen.

Så var/er alle glade nu, men for mit vedkommende havde jeg nu hellere set at man i stedet for at ofre en masse penge på Østersøhallen, havde brugt disse midler, så der kom en hel hal – i stedet for en halv hal.

Man kunne nok have fundet en ordning med håndboldklubben således at de også kunne være i den nye hal.

Og så er der lige det med lyden. Akustikken er simpelthen elendig og minder af alt om Nykøbing F hallen, før der blev gjort noget ved problemet.

Men sådan er der så meget, nu gælder de om at få solgt Østersøhallen.

Og så endelig lørdag den 7. marts 2015 kom det nye navn så frem. Det kommer til at hedde Gedser Idræts og Medborgerhus.

Bavnehøj/Møllebanken:
Det var ikke alene i Gedser man indviede nye tiltag, også på Nord Falster - nærmere betegnet Bavnehøjen og Møllebanken.

Det hele startede nok op omkring 2009 og så her den 22. juni 2014 kunne man så helt officielt holde indvielse af hele området.

Det var et stort program som var sammensat i dagens anledning. Vejret artede sig nu fra sin bedste side med at være tørt. Martin Lohse holdt talen og Ebbe Bressing sang ”Falstersangen” – det lykkedes DAN 081 Sakskøbing at få sendt duerne op, og der var folke-dans i gamle dragter. Overalt i vores hytter var der aktiviteter af enhver art. Nu står om-rådet endelig klart og der kan pustes ud.

Ydre Østerbro – Nykøbing F.:
Et eller andet sted er det lidt mærkeligt at vi er repræsenteret her, for så vidt hele min tid i denne gruppe har jeg ikke været til nogen møder, jeg arvede det efter Leif Petersen og informationen er igennem offentlige medier. Alligevel har jeg dog fulgt med på sidelinjen, netop hvis der en dag skulle dukke en invitation op.

Evigheden/det gamle stadion:
Dette område arvede jeg også, men også her kniber det med mødedeltagelse /oplysninger. Hvis fadderne til det rekreative område havde vidst hvad de véd nu, så var området næppe blevet dybt Evigheden.

Og til orientering, så var det meningen at der skulle være en aktivitetsbane, borde, bæn-ke m.v., men området er forurenet og der skal udlægges net og minimum 50 cm nyt jord til inddæmning af forureningen. Men som altid i denne slags sager – der er lys for enden af tunnelen. KTB (Kultur/Turisme/Bosætning) forventer det åbner igen her i foråret.

Grønt Råd:
Her sidder jeg sammen med Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Jægerfor-bund, Dansk Landbrug, Friluftrådet samt et par stykker mere.

Grønt Råd er det rådgivende forum for kommunalbestyrelsen.

Stubbekøbing hallen:
Her sidder jeg i kontaktrådet og vi har 3-4 møder årligt eller efter behov

Nykøbing Hallerne:
Det samme gør sig gældende for disse haller.

På NMP udvalgets vegne
André Hansen

Svend Erik Hansen – beretning for uddannelsesudvalget.

Jeg vil starte med lidt orientring omkring hvad vi har lavet i uddannelsesudvalget siden sidste repræsentantskabsmøde, derefter lidt om hvad vi har i støbeskeen.

Vi mangler stadig en førstehjælpsinstruktør i GSIR, så hvis der er en af Jer, ”eller kender I en”, som er uddannet førstehjælpsinstruktør som kunne tænke sig at afvikle nogle før-stehjælpskurser for GSIR, så giv os besked, jo før jo bedre. GSIR vil godt betale et hono-rar for arbejdet med afvikling af kurserne.

Vi har lavet en midlertidig aftale med Mads Jørgensen, fra Dansk Svømmeunion omkring afvikling af førstehjælpskurser.  Mads har afviklet 4 kurser for GSIR siden sidste repræsentantskabsmøde. 1 hjertestarterkursus for Nordøst Falsters Motionsklub, 2 førstehjælpskurser for Frømandsklubben Baltic og 1 HLR kursus for Stubbekøbing Roklub.

Den 2. december havde GSIR arrangeret en temaaften med Søren Østergaard, fra Center for Ungdomsstudier, i Torebyhallen. Oplægget til aftenens tema var: Fastholdelse og rekruttering af teenagere i foreningerne.

Intentionen med oplægget var at klæde ledere- og ungdomstrænere endnu bedre på til opgaven med at skabe gode og udviklende idrætsmiljøer.

Den organiserede idræt fylder meget i mange unges liv – faktisk så meget, at foreningsidrætten er den absolut største enkeltarena i de unges liv. Foreningsidrætten er dog hele tiden under pres i forhold til at rekruttere og fastholde unge.

Søren Østergaard er meget fagligt kompetent, han fik inddraget deltagerne, således at der under mødet blev en livlig diskussion / debat.

Temaaftenen med Søren Østergaard blev en succes. Foreninger, politikere og embedsmænd har efterfølgende rost arrangementet.

GSIR har i samarbejde med Arbejdernes Landsbank, afviklet nogle kasserer / regnskabskurser.

Vi havde planlagt at afvikle 2 kurser henholdsvis d. 19. maj og d. 2. juni, men de blev meget hurtigt overtegnet så der blev afholdt et ekstra kursus d. 4. juni, men det viste sig at der stadig stod flere på venteliste. Vi besluttede at afvikle nogle flere kurser i efteråret. Vi afviklede et kursus d. 19. august, og tilbød yderligere 3 kurser i oktober, d. 22, 29. og 30. oktober. Det viste sig at der kun var 5-7 tilmeldinger på hver kursus, derfor blev det besluttet kun at afvikle et kursus d. 30. oktober.

Vi har fra flere sider fået mange positive tilkendegivelser på kurserne og vi har fået flere opfordringer på at lave et videregående kursus. Niclas som kørte kurserne har lovet at se på om han kan lave et videregående kursus.

Vi har ligeledes fået henvendelse om vi kunne lave noget omkring fondraising, vi arbejder på at finde en som kan stå for sådan et arrangement.

Sammen med Arbejdernes Landsbank arbejder vi på at lave et kursus / orienteringsaften omkring bestyrelsens ansvar. Arrangementet varer ca. 4 timer og omhandler bl.a. følgende emner:

•    Hvilket ansvar har du som formand, kasserer og bestyrelsesmedlem,
•    Hvordan du skal forholde dig, hvis der er uregelmæssigheder i regnskabet.
•    Hvordan du sikrer dig mod mandatsvig.
•    Hvordan du sikrer, at foreningens vedtægter er tidssvarende.
•    Hvilke forsikringer skal foreningen have.
•    Grundregler i skatteregler for foreninger.
Vi har erfaret at der er mange som ikke kender reglerne omkring børneattester.

•    Hvem må se en børneattest.
•    Hvad skal man gøre som bestyrelse hvis en børneattest er positiv.
•    Hvad skal man være opmærksom på som foreningsleder omkring omgang med børn og unge mennesker.
•    Husk at der er regler omkring unge under 15 år, men der er også regler omkring unge under 18 år.
Vi har lavet en aftale med Jan Darfelt fra DIF, han er specialkonsulent inden for dette område, han kommer onsdag d. 6. maj og holder et foredrag omkring af disse emner. Jan Darfelt starter med et oplæg på 30 – 45 min. Derefter er der åbent for spørgsmål.

GSIR takker alle Jer der har deltaget i vores arrangementer og vi håber ligeledes at I støtter kommende arrangementer. Hvis I har nogle ideer til nogle kurser eller tema / ori-enterings-aftener så giv os besked, så vil vi prøve at lave noget omkring jeres ønsker.

På uddannelsesudvalget vegne
Svend Erik Hansen

4. Regnskab
Mogens Hansen fremlagde regnskabet for 2014.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.   

5. Budget
Mogens Hansen fremlagde budgettet for 2015.
Der blev spurgt omkring udgift til foreningslokale.
Ebbe Bressing oplyste at det er det lokale som GSIR har på Saxenhus. Lokalet på Saxenhus bruges bl.a. til opbevaring af vores førstehjælpsudstyr, vi har også mulighed for at afholde bestyrelsesmøder der. Lokalet trænger til en gang maling, det er det pengene på budgettet er afsat til.

6. Godkendelse at nye medlemsforeninger
Der var 3 foreninger som havde søgt om optagelse i GSIR.
•    Ninsei Do. Nykøbing F
•    Sakskøbing Hundeforening
•    Stubbekøbing Boldklub
Ebbe Bressing oplyste at alle 3 foreningers vedtægter, bestyrelser m.m. var helt i orden, så han anbefalede at forsamlingen godkendte foreningerne.

Alle 3 foreninger blev godkendt.

6. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.

7. Fastsættelse af kontingent
Forslag om uændret kontingent. Forslaget blev vedtaget.

8. Valg af formand ( kun lige år )
Punktet udgår

9. Valg af bestyrelse og to suppleanter
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

•    Bjarne Boesen - Genvalgt
•    Svend Erik Hansen - Genvalgt
•    Mogens Hansen - Genvalgt
     Lene Madegård ønskede at udtræde af bestyrelsen pga. sit arbejde.
•    Dorthe Fabricius - Valgt for 1 år

Valg af 2 suppleanter:
Ole Thingsted - Genvalgt
Det var ikke muligt at få valgt suppleant nr. 2. Bestyrelsen fik mandat til at finde en sup-pleant.

10. Valg af revisorer og suppleant
Søren Kamper - Genvalgt som revisor
Lars Bo Petersen - Genvalgt som revisorsuppleant

11. Eventuelt
Ebbe Bressing oplyste at den planlagte politiske orientering efter repræsentantskabsmødet ikke blev til noget. Der var ingen politikere der kunne afse tid til at møde op.

Aktiv Fritid spurgte om det var fordi GSIR havde været for sent ude med hensyn til at lave aftaler med politikerne. Klaus Lykkebæk og Ebbe Bressing oplyste at det ikke var derfor de ikke kunne deltage, men alle politikerne har pt. utroligt meget at se til.

Tingsted Boldklub havde været til møde i Lollands kommune omkring den nye skolereform, de mente det var for dårligt at der ikke var en eneste deltager fra Guldborgsund kommune. Det var et godt møde og der var mange indput omkring hvordan de gjorde i andre kommuner.

Klaus Lykkebæk oplyste at der er så meget arbejde i afdelingen at der ikke kunne afses tid til at deltage. Han oplyste samtidig at Guldborgsund kommune er godt med, med hensyn til samarbejdet mellem foreningerne og skolerne og kommunen.

Ebbe Bressing oplyste at der er mange foreninger som allerede har haft glæde af samarbejdet med skolerne, og flere foreninger har fået en del flere medlemmer.

Klaus Lykkebæk afsluttede repræsentantskabsmøde kl. 20.03  

Ebbe Bressing takkede dirigenten og overrakte ham et par flasker vin, og oplyste at den politiske orientering måtte forsamlingen tænke sig til.