16-02-2024

Artikkeldatabase om hvorledes man søger fonde 

Artikeldatabasen rummer mange artikler samt en blog målrettet både ansøgere og organisationer som formidler om legatsøgning, hvor der redegøres for mange af de forhold, som ansøgere skal tage højde for ifbm. ansøgning af fonde.

 • Alt hvad du bør vide om legater og tilskud til foreninger og organisationer
 • Søg fonde og legater til udvikling i sports- og idrætsforeningen

Denne gratis database opdateres og udvides løbende 

Dette er naturligvis uden omkostninger.

www.fundraising.how/da-dk/blog

www.fundraising.how/da-dk/artikler/category/Fonde+til+sport+og+idræt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08-02-2024

DIF og DGI’s foreningspulje

Puljen er åben for ansøgninger.

DIF og DGI's foreningspulje er åben for ansøgninger til begge beløbskategorier. Deadlines for ansøgninger til beløbskategorien over 30.000 kr. er: 31. marts, 31. juli og 31. oktober 2024. Ansøgninger til beløbskategorien under 30.000 kr. behandles løbende.

Idrætsforeninger kan søge økonomisk støtte i DIF og DGI’s foreningspulje, som hvert år uddeler ca. 50 mio. kr.

Puljen har som mål at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne og skabe rum til udvikling.

Midlerne skal bruges lokalt

Formålet med DIF og DGI’s foreningspulje er at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne. Fællesskaber, hvor helt almindelige danskere i hele landet mødes året rundt, får demokrati og deltagelse ind under huden, oplever glæden ved idræt, lærer hverdagens sociale normer og knytter bånd til andre på kryds og tværs af alle øvrige skel.

Se det hele på

www.dgi.dk/foreningsledelse/medlem-af-dgi/medlem-af-dgi/medlemsfordele/soeg-dif-og-dgi-s-foreningspulje

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08-02-2024

Instruktørsamling for DGI Kano, kajak & SUP

Programmet for den årlige instruktørsamling for DGI Kano, kajak & SUP den 19-21. april er ved at være på plads. Og vi kan nu løfte sløret for dele af programmet. Nemlig at SUP-fænomenet Casper Steinfath kommer og holder en workshop for SUP-padlere under overskriften ”Tekniske aspekter i forskellige forhold” – altså en ægte teknik-nørde workshop.

Derudover bliver der workshops på tværs af bådtyper – blandt andet i turledelse, didaktik for dummies, motiverende undervisning og om havmiljøet i Vejle Fjord. Og du får også mulighed for at prøve kræfter med surfski, havkajak og kano.

Der er kun få ledige pladser på samlingen, så vent ikke for længe med at tilmelde dig.

SDe mere på

www.dgi.dk/kano-kajak-og-sup/aktuelt/kurser-og-uddannelse

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17-12-2023

Kære alle medlemmer og andre der følger siden.

I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt nyt år. Tak for et godt samarbejde i det forgangne år.

Vi håber at vi fortsat kan være til gavn og glæde for idrætslivet i Guldborgsund Kommune. Det vil være vores målsætning også i 2024. Så sig endelig til hvis der er noget vi kan hjælpe med

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NYT INITIATIV FRA D.I.F. OM FREMTIDENS IDRÆT FOR BØRN OG UNGE: 04-04-2023

Med støtte fra A.P. Møller Fonden udvikler DIF i samarbejde med specialforbundene fremtidens idræt for børn og unge.

Programmet er opstartet i 2023 og kører i fem år.

Som Danmarks største børne- og ungdomsorganisation med omkring 800.000 medlemmer under 18 år er det os,

der i de kommende fem år skal sikre programmets fremdrift. Dette vil ske i samarbejde medspecialforbundog foreninger,

ligesom de unge selv vil blive involveret i udviklingen.

Se projektet her : www.dif.dk/om-dif/det-arbejder-vi-for/fremtidens-idraet-for-boern-og-unge

Programmet rummer overordnet fire store indsatsområder. Indsatserne understøtter målsætningerne iDIF’s politiske program,

som er udviklet i samarbejde med specialforbundene. Flere af indsatserne er fortsat under udvikling,

og der vil derfor løbende følge mere information om projektet. På siden er der et link du kan benytte hvis du har lyst til

at være med on line

Se mere om projektet her : www.dif.dk/om-dif/det-arbejder-vi-for/fremtidens-idraet-for-boern-og-unge

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ny interesseorganisation skal være talerør for kommunale idrætsråd og -samvirker 11-11-2022

I slutningen af september blev organisationen Danske Idrætsråd & Samvirker (DIS) oprettet ved en generalforsamling i Fredericia.

DIS får til opgave at pleje de kommunale idrætsråd og -samvirkers interesser på et regionalt og nationalt niveau.

Kommunernes idrætsråd og -samvirker har nu fået deres egen interesseorganisation, Danske idrætsråd & Samvirker (DIS)

DIS skal arbejde for at lette det enkelte idrætsråds arbejde og styrke idrætsrådene til gavn for den lokale idræt i kommunen.

DIS har også en ambition om at være idrætsrådenes talerør på et regionalt og nationalt plan, skriver DIS ien pressemeddelelse.

DIS vil tale ind i den lokalpolitiske dagsorden og de forskelle, der sker på kommunalt niveau.

Organisationen er ment som en støttefunktion til de 68 lokale idrætsråd, der eksisterer på landsbasis, og den vil også tale foreningernes sag, når folkeoplysningsloven skal ændres.

Folkeoplysningsloven har stor betydning for, hvor meget medlemstilskud eller lokaletilskud foreningerne får, og her giver det god mening, at DIS er idrættens talerør og en vigtig samtalepart i den debat.

Gulborgsund Sports- og Idrætsråd er medlem af DIS som vi håber kan være en medvirkende årsag til større indflydelse lokalt.

Se hele artiklen som indeholder megen god information på www.idan.dk/nyheder/ny-interesseorganisation-skal-vaere-taleroer-for-kommunale-idraetsraad-og-samvirker/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sådan får din forening det lettere i banken

Det er ikke nemt for en forening at få en bankkonto. Foreningerne stilles over for store krav til oplysning og dokumentation.

Problemerne fortsætter, når kontoen er oprettet.

Bankerne begrunder det ofte med hvidvaskloven (Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme) – og med en vis ret.

Den 4.10.22 udsendte Finanstilsynet en ny vejledning, som giver bankerne mulighed for at behandle de fleste foreninger meget mere lempeligt (Vejledning om foreninger til virksomheder omfattet af hvidvaskloven).

Den nye vejledning er det foreløbige resultat af lang tids arbejde, hvor DFS - sammen med andre dele af foreningslivet - har diskuteret løsninger og forhandlet med bankernes brancheorganisation Finans Danmark, Finanstilsynet, PET og andre myndigheder. DFS har ønsket en bedre og mere sikker løsning på foreningernes problemer som bankkunder, men den nye vejledning er så langt vi kunne komme i denne omgang.

Læs det hele på https://dfs.dk/media/r2ud0q4a/dfs-raadgivningflyer-02-11-22.pdf

En ny vejledning fra Finanstilsynet giver bankerne mulighed for at begrænse kontrollen med foreningskunder. 27-10-2022

Læg mærke til det lille ord ”kan”!

Dagen før valget blev udskrevet, skete der noget, som kan få større betydning for foreningslivet i Danmark end resultatet den 1. november.

Jeg skriver med vilje ”kan”, for der følger ingen garanti med Finanstilsynets nye vejledning om bankernes kontrol med deres foreningskunder.

Vejledningen kan gøre det nemmere for de fleste foreninger at oprette en konto, skifte kasserer eller ændre andet i samarbejdet med banken.

Men det er helt op til den enkelte bank.

Vejledningen fortæller, at bankerne kan behandle foreninger som lavrisikokunder, og at de kan nøjes med forholdsvis få oplysninger og dokumentation fra lavrisiko-foreningerne.

Om bankerne fremover vil benytte sig af dette ”kan”, bliver også afgjort af, hvor insisterende i foreninger er.

Læs pressemeddelelse

En ny vejledning fra Finanstilsynet giver bankerne mulighed for at begrænse kontrollen med foreningskunder.

Hvis bankerne griber muligheden, kan foreninger slippe for meget administrativt besvær.

Når foreninger fremover går i banken, behøver banken ikke længere kræve så mange oplysninger.

For mange foreninger er det alt for besværligt at få en bankkonto eller blot at bevare den.

Det er ikke ualmindeligt, at det tager flere måneder at få lov til at skifte kasserer. Bankerne kræver underskrifter, pas og fremmøde i banken og meget andet - nogle gange for alle bestyrelsesmedlemmer.

Lav risiko – få krav

”Som regel begrunder de det med hvidvaskloven og med en vis ret.

”Med den nye vejledning får bankerne lov til at begrænse kontrolkravene til et minimum i forhold til de fleste foreninger.”

Kort fortalt opregner vejledningen en række kendetegn ved foreninger, som indikerer, at de udgør en ”begrænset risiko”.

Hvis banken på det grundlag kategoriserer en forening som lavrisikoforening, behøver den kun at afkræve foreningerne nogle få oplysninger. (se boks: Vejledningens kontrolkrav)

Vejledningens kontrolkrav

Vurderer banken, at en forening udgør begrænset risiko, kan den nøjes med at indhente disse oplysninger og dokumentation:

 1. Foreningens navn og eventuelle CVR-nr. eller lignende.
 2. Foreningens vedtægter og evt. stiftelsesdokument, og hvis foreningen er CVR-registreret, ekstrakt af foreningens oplysninger fra CVR-registeret.
 3. Identitetsoplysninger i form af navn og CPR-nummer på de reelle ejere af foreningen.
 4. Sammenholde identitetsoplysningerne for de tegningsberettigede bestyrelsesmedlemmer med oplysninger i CVR-registreret eller CPR-registreret og eventuelt indhente kopi af pas eller kørekort.
 5. Oplysninger om formål og tilsigtet beskaffenhed med forretningsforbindelsen.

Bolden ligger hos bankerne

”Den nye vejledning fra Finanstilsynet giver bankerne mulighed for at behandle de fleste foreninger som lavrisikokunder – og derfor begrænse kontrol og dokumentation til et minimum.

Om vejledningen faktisk bliver den lettelse, som man håber, afhænger nu af, om bankerne udnytter de muligheder, som vejledningen giver dem.”

Foreningsrepræsentanterne opfordrer til at holde øje med bankernes praksis, når vejledningen træder i kraft.

”I samspil med vores lokale foreninger vil vi følge udviklingen nøje.

Paraplyorganisationerne vil hjælpe foreningerne med at overbevise deres bank om, at den kan begrænse de administrative krav.

Vi opfordrer også banksektoren, myndighederne og politikerne til at være opmærksomme på, om vejledningen i tilstrækkelig grad kommer til at ændre praksis.

Når vi om et halvt eller helt år spørger vores frivillige rundt om i Danmark, skal de kunne berette.

at det er blevet nemmere at have en foreningskonto.

Det må være succeskriteriet.”

Kun en vejledning

Brancheorganisationerne lægger ikke skjul på, at de gerne havde set en bedre løsning end vejledningen.

”Problemet er lige netop, at det er en vejledning.

Den er kun vejledende, og bankerne behøver ikke sætte foreningerne i lavrisikogruppen, selv om de rent faktisk udgør en begrænset risiko for hvidvask og terrorfinansiering.

De behøver heller ikke begrænse deres kontrolkrav. Men de kan gøre det,”

Helt frem til sidste øjeblik har foreningsrepræsentanterne arbejdet for, at de nye regler blev forpligtende for bankerne.

”Nu må vi få det bedste ud af vejledningen.

Det kan vi gøre ved at prøve at overbevise bankerne om, at de skal benytte denne mulighed.

Det er jo også til deres fordel, hvis de ikke skal kontrollere så meget,”

Netop på grund af usikkerheden om, hvor stor forskel vejledningen vil gøre, har foreningerne overbevist de politiske ordførere og erhvervsministeren om, at der skal gennemføres en grundig evaluering, når den har været i kraft et stykke tid.

Har det ikke hjulpet, vil Folketinget og regeringen overveje andre skridt.

De høje gebyrer

De høje bankgebyrer er et andet stort problem for foreningerne. foreningsrepræsentanter har rejst spørgsmålet flere gange over for bankernes brancheorganisation, Finanstilsynet og politikerne.

Men de afviser alle at regulere bankernes gebyrpolitik.

”Til gengæld kan foreningerne tillade sig at forvente lavere gebyrer med den nye vejledning.

Hidtil har bankerne forsvaret de høje gebyrer med det kontrolarbejde, som hvidvaskloven pålægger dem.

Derfor vil det også være naturligt, at gebyrerne bliver sat ned, når bankerne ikke længere behøver så mange kontrolforanstaltninger,”

Forhistorien

Forud for den nye vejledning er gået en proces på næsten to år, herunder:

 • Folketingsdebatter og -forhandlinger
 • En arbejdsgruppe bestående af Finans Danmark (bankernes brancheorganisation), otte paraplyorganisationer fra foreningsverden, Finanstilsynet, Erhvervsministeriet, Kulturministeriet, PET og Hvidvasksekretariatet.
 • Arbejdsgruppen offentliggjorde i juni 2021 en rapport med flere forslag.
 • Næsten et års arbejde med Finanstilsynets vejledning.
 • Her deltog både foreningsrepræsentanterne, Finans Danmark og myndighederne i en baggrundsgruppe.

Foreningssamarbejdet i dette arbejde har bestået af.

DIF, Dansk DUF, ISOBRO, Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark (FriSe), DGI, DFS og Danske Seniorer.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BORGERINDDRAGELSESPLATFORM FOR GULDBORGSUND KOMMUNE.

Guldborgsund kommune har lavet en elektronisk mulighed for at man som borger kan komme med input

til kommuneplan. Her kan man skrive løs om alt hvad man går og tænker på af gode ideer. Så nu er det

bare med at komme i gang

www.sammenom.guldborgsund.dk