UDVALGENE ARBEJDER MED !

Se under fanen Udvalg medlemmer  hvilke bestyrelsesmedlemmer der arbejder i de forskellige udvalg


Haludvalgene

Alle spørgsmål vedrørende kommunens sportshaller og svømmehaller. Det er alt vedr. de fysiske rammer tider, priser, materiel o.s.v

De nævnte bestyrelsesmedlemmer udgør tilsammen HALUDVALGENE. De enkelte nævnte udvalgsmedlemmer har særlig opmærksomhed på de haller, der står nævnt under Områder.

Fælles kontaktråd

Guldborgsund hallerne har nedsat det fælles kontaktråd, med henblik på at udvikle nye ideer og

tiltag samlet for alle haller i Guldborgsund kommune. og det fælles kontaktråd skal fungere som

direkte bindeled til forvaltningen og det politiske system. Det skal fungere på strategisk niveau og

ikke på brugerniveau.

Udvalget består af valgte bestyrelsesmedlemmer fra de enkelte kontaktråd.

Tema og aktivitetsudvalget

Udvalget arbejder med at udvikle tilbud om forskellige kurser, erfa-møder o.l. der kunne være relevante for bestyrelser. Det sker enten ved at GSIR selv tilbyder disse aktiviteter, eller udvikler det sammen med Guldborgsund Kommune eller andre relevante.

Det kan også ske ved at kommunikere kursustilbud fra andre udbyder som f.eks DGI eller DIF.

Man er velkommen til at rette henvendelse med ideer og ønsker.

Hverveudvalget

Udvalgets opgave er at sikre, at foreningerne i Guldborgsund kommune får mulighed for at blive medlem af Guldborgsund Sports- og Idrætsråd. Udvalget anbefaler alle foreninger at blive medlem.

Forudsætningen for at blive medlem af GSIR er, at foreningen skal være medlem af DIF, DGI eller lignende landsdækkende organisationer. Desuden skal foreningen være godkendt som støtteberettiget og hjemmehørende i Guldborgsund kommune

I Guldborgsund Sports- og Idrætsråd ”bygger vi bro” mellem foreningerne og Guldborgsund kommune og er på den måde foreningernes talerør til kommunen. Desuden samarbejder vi for en udvikling der peger mod bedre forhold for al sport og natur og miljø.

Hvis man ønsker at blive medlem af GSIR , så klik på knappen BLIV MEDLEM

Pris for medlemskab er: 100,- kr. pr. år

Folkeoplysningsudvalget.

Udvalget er et kommunalt udvalg under kommunens Kultur- Fritids- og Bosætningsudvalg. Medlemmerne vælges for 4 år ad gangen, blandt repræsentanter fra de tilskudsberettigede foreninger i kommunen.

GSIR arbejder på at blive fast repræsenteret i udvalget.

Udvalget udmønter kommunens planer og strategier med vægt på det idrætspolitiske område,. Men også med et vist henblik på kultur og bosætning.

Du finder Folkeoplysningsudvalgets strategi, dagsordener og beslutninger på nedenstående link.

www.guldborgsund.dk/borger/kultur-idraet-og oplevelser/folkeoplysningsudvalget

Sejlads og kystnære aktiviteter

Udvalgets målsætning er i samarbejde med Guldborgsund Kommune, at medvirke til at fremme, og skabe så gode muligheder som muligt, for alle maritime aktiviteter i kommunen. Det være sig alt fra lystsejlads, rosport, kajak, paddle board, surf, lystfiskeri, dykning, badning og spadsereture langs vore kyster. Simpelt hen alle aktiviteter der kan udøves i det maritime element.

GSIR kan med baggrund i mange maritime medlemsforeninger, bidrage med løsningsforslag og inspiration.

GSIR kan være en formidler af løsningsforslag på forskellige ting. Det vil bidrage til en opfattelse hos brugerne om, at de bliver inddraget i løsninger, og på den måde får et større ejerskab.

Guldborgsund Kommune råder over en fantastisk kystlinje, der rummer utallige muligheder for at udøve de allerfleste maritime aktiviteter. Desuden kan det foregå i en smuk natur

Derfor ser vi i GSIR, rigtig gode muligheder for at et maritimt idrætsliv, også kan være med til at fremme både turisme og bosætning, og kan på den måde være med til at bidrage til kommunens visioner på kultur- turisme og bosætningsområdet.

Grønt råd.

Guldborgsund kommune har nedsat et Grønt Råd, som DN Guldborgund er repræsenteret i.

De øvrige medlemmer kommer fra:

 • Danmarks Jægerforbund
 • Danmarks Sportsfiskerforbund
 • Dansk Landbrug
 • Dansk Ornitologisk Forening
 • Dansk Skovforening
 • Friluftsrådet Guldborgsund
 • Sports- og Idrætsråd
 • Naturstyrelsen.

Lederen af Natur i Guldborgsund Kommune er formand.

Der afholdes tre ordinære møder om året. Der kan efter behov indkaldes til ekstraordinære møder. Grønt Råds møder er lukkede. Udtalelser fra det samlede råd og henvendelser til offentlige myndigheder, presse mv. besluttes i møde.
Grønt Råd er et rådgivende forum for Kommunalbestyrelsen i Guldborgsund Kommune i spørgsmål vedrørende planlægning og administration af natur- og miljøområdet samt Agenda 21 inden for teknik- og miljøområdet.

I denne periode har der været flere væsentlige emner, som Grønt Råd har udtalt sig om:

 • Naturstrategi
 • Kommuneplan
 • Klimaplaner
 • ”Naturkapital” (undersøgelse om biodiversitet)
 • Vandplanindsatser.

Grønt Råd følger desuden kommunens arbejde med projekter som Naturlandet, Bøtøområdet, Horreby Lyng og Natura 2000 og de forskellige brugerråds virke på naturområdet.
Og det har været muligt for DN Guldborgsund at præge udtalelser mv.

Grønt Råd | Guldborgsund Kommune

Følgegruppen Bøtøskoven

I forbindelse med projektet i Bøtøskoven er der nedsat en følgegruppe med deltagelse af lokale interessenter. Følgegruppen skal løbende følge og drøfte arbejdet med projektet og kan komme med forslag til den videre udvikling af området. Følgegruppen skal også medvirke til at sikre kendskab til projektets indhold og resultater i lokalområdet. https://naturfonden.dk/natur/boetoeskoven/

Følgegruppen naturlandet

Lolland-Falster er geografi for flere større og mindre naturområder, der tilsammen udgør en række unikke naturperler. Guldborgsund og Lolland Kommuner vil i fælleskab styrke synligheden af de mange muligheder for at få gode og sunde naturoplevelser, forbedre adgangen til dem, samt motivere et større antal borgere og besøgende til et aktivt friluftsliv i de naturskønne områder med respekt for, og hensyntagen til disse. I et strategisk samarbejde med Nordea Fonden, skal der sættes yderligere handling bag de senere års mange erfaringer og idéer til fortsat udvikling af naturområderne, til gavn for den lokale befolkning, besøgende og turister. Det strategiske samarbejde skal målrettet videreudvikle oplevelsesproduktet samt friluftsmulighederne i, og tilgængeligheden til, naturområderne, med det formål at få flere aktive brugere af naturen på Lolland-Falster. Projektets styrke er især at det gennemføres af de kommuner i fællesskab; uden skelen til kommunegrænsen. Det er udviklingen af naturoplevelserne i landsdelen, helheden og sammenhængen imellem dem, der er i højsædet, og som skal opleves af de mange besøgende.

Projektets målsætninger.

 • Udvikling af én samlet natur- og oplevelsesdestination på Lolland-Falster, der både lokalt, nationalt og internationalt, fremstår synlig og indbydende, og med et formidlingssystem der skaber overblik og sammenhæng mellem de forskellige naturområder og oplevelsesprodukter. Den besøgsrelaterede og rekreative infrastruktur skal fremstå med et højt kvalitetsniveau, og netværk af private organisationer og virksomheder deltager aktivt i mobiliseringen af brugere og håndteringen af besøgende og turister.(løbende afrapportering om fremdrift samt evalueringer)
 • Flere lokale borgere og turister benytter i højere grad naturen og mulighederne for et aktivt friluftsliv.
 • Skoler og institutioner anvender i højere grad naturen og uderum i forbindelse med rekreative aktiviteter og undervisning.
 • Et bredere udbud af kvalitetsforbedrede produkter og services der relaterer sig til natur, naturoplevelser og turisme, styrker i stigende grad det lokale erhvervsliv.
 • Partnerskaber etableret med organisationer, virksomheder, frivillige organisationer.
 • Netværk etableret med danske og nordtyske naturparker.

Team Naturlandet - Naturlandet Lolland-Falster

Bavnehøj Fritidsområde.

Områdeter en del af Nørre Vedby grusgrav. De områder af grusgraven, der ikke længere er aktive, ejes af kommunen og er indrettet som fritidsområde.

Der er en sti hele vejen rundt i kanten af området, på lidt over 4 km, for gående, cyklende og ryttere, stien er dels en grussti, dels en slået græssti, den er markeret med stipæle hele vejen.

I området er der tre shelterpladser:

Spejderpladsen, der kan bookes af foreninger og institutioner i kommunen via kommunens bookingsystem

Rideshelter-pladsen og Cykelshelter-pladsen, der skal bookes via Book en shelter .

En infohytte med oplysninger om grusgravens historie og geologien i området

En fuglekiggerhytte.

En grillhytte.

En trec-bane for heste og ryttere. Her er spændende forhindringer og udfordringer for hest og rytter. Trec-banen kan bruges af andre, hvis der ikke er ryttere i området.

To hundetræningsområder, områderne skal bookes på forhånd

En labyrint, find vej ind i midten af labyrinten i fyrreskoven.

P-plads med vendeplads for hestetrailere og et wc ved indkørslen fra Nr. Vedbyvej.

Der er primitive toiletter ved shelterpladserne og drikkevand fra en hane ved indgangen fra vejen Bavnehøjen.

Området kan frit benyttes af alle. Tag hensyn til andre brugere.

Bemærk, at der stadig er aktivitet i grusgraven og at der ikke er adgang til de aktive områder.

Motorkøretøjer er ikke tilladt i Fritidsområdet.

Hunde skal altid være i snor, undtagen ved aktiviteter i hundetræningsområderne.

Flyvning med droner er ikke tilladt.

Klik på nedenstående link for at se meget mere

https://www.guldborgsund.dk/borger/kultur-idraet-og-oplevelser/aktiv-i-naturen/bavnehoej-fritidsomraade

Natur miljø og planlægningsudvalget

Udvalget arbejder med at fastlægge GSIR`s samlede strategi for de undergrupper der arbejder med natur- og miljøforhold.

Det drejer sig primært om natur og miljøforhold der har indflydelse på sportslige forhold. Men også i forhold til folks lyst til at dyrke en eller anden form for fysisk aktivitet i vores smukke landskab.

Foreningernes dag.

Udvalget virker i den arbejdsgruppe der planlægger og afvikler Foreningernes Dag.

Her kan sagtens bruges frivillige, så hvis man har tid og lysk er man velkommen. Kontakt en af de ansvarlige.