VEDTÆGTER FOR GULDBORGSUND SPORTS- OG IDRÆTSRÅD


§ 1

Sports- og Idrætsrådets navn og hjemsted.

Sports- og Idrætsrådets navn er Guldborgsund Sports- og Idrætsråd. Hjemsted, Guldborgsund Kommune.


§ 2

Sports- og Idrætsrådets formål.

Sports- og Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af sports- og idrætsforeninger i Guldborgsund Kommune, at: - fremme sport og idrætslivet i kommunen - arbejde for at skabe de bedst mulige forhold for klubliv og udøvelse af forskellige sports og idrætsgrene - virke for et godt forhold mellem medlemsforeningerne - varetage den samlede sports og idræts interesser overfor kommunen og andre offentlige myndigheder og samarbejdspartnere.


§ 3

Medlemmer.

Enhver sport eller idrætsforening, som er godkendt som støtteberettiget og hjemmehørende i Guldborgsund kommune, og som opfylder betingelserne for at være medlem af DIF, DGl, DFIF eller lignende landsdækkende organisationer, kan optages som medlem. Anmodning om optagelse rettes til bestyrelsen for Sports- og Idrætsrådet og skal være bilagt: - En oversigt over foreningens bestyrelsesmedlemmer. - Oplysning om det samlede medlemstal, herunder aktive medlemmer under 25 år og passive medlemmer. - Et eksemplar af foreningens vedtægter. Sports- og Idrætsrådet kan til enhver tid bede en medlemsforening om at fremsende oplysninger om ovennævnte forhold. Bestyrelsen afgør om optagelse kan finde sted.


§ 4

Udmeldelse.

Udmeldelse skal ske skriftligt.


§ 5

Kontingent.

Kontingentet fastsættes af repræsentantskabet. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. Ved kontingentrestance kan bestyrelsen ekskludere foreningen. Såfremt indmeldelse igen fremsættes, behandles dette af bestyrelsen, som beslutter om kontingentrestancen skal betales fuldt ud eller kun delvis.


§ 6

Udelukkelse og eksklusion.

Bestyrelsen kan udelukke eller ekskludere medlemsforeninger eller disses repræsentanter, der ved handling eller undladelse skader Sports- og Idrætsrådet eller ikke lever op til medlemsforpligtelserne. Den udelukkede / ekskluderede kan kræve spørgsmålet om udelukkelse / eksklusion behandlet på førstkommende repræsentantskabsmøde, hvor den udelukkede / ekskluderede har ret til fremlægge sagen. Et repræsentantskabs beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af vedtægten.


§ 7

Repræsentantskabet.

er Sports- og Idrætsrådets øverste myndighed, idet alle medlemsforeninger, som ikke er i restance, kan møde med to repræsentanter, der hver har en stemme. Sports- og Idrætsrådets bestyrelse har hver én stemme på repræsentantskabsmødet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Valgbar er medlemmer af medlemsforeningerne. Ingen kan vælges uden at være tilstede når valget foregår, med mindre der foreligger skriftligt tilsagn, hos dirigenten, om at ville modtage valg.


§ 8

Ordinært repræsentantskabsmøde.

Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af marts. Mødet skal indkaldes skriftligt med mindst fire ugers varsel bilagt dagsordenen, der mindst skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent

2. Valg af stemmetællere

3. Bestyrelsens beretning

4. Regnskab

5. Godkendelse at nye medlemsforeninger

6. Indkomne forslag

7. Fastsættelse af kontingent

8. Valg af formand (kun lige år)

9. Valg af bestyrelse og to suppleanter jvf. § 11

10. Valg af revisorer og suppleant

11. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, fremsendes så de er bestyrelsen i hænde senest 14 dage forud for repræsentantskabsmødet. Indkomne forslag ligger på GSIRs hjemmeside senest 8 dage før repræsentantskabsmødet. Force majeure Bestyrelsen kan bestemme, at generalforsamlingen afvikles helt eller delvist elektronisk, hvis forcemajeureforhold gør det umuligt at afvikle generalforsamlingen på sædvanlig måde som fysisk møde. I givet fald skal bestyrelsen sikre, at mødet afvikles ved brug af et elektronisk system, der sikrer en betryggende deltagelse og afvikling. Der skal informeres nærmere herom i indkaldelsen til mødet. Bestyrelsen kan i en sådan situation foretage de fornødne afvigelser fra de fastsatte regler for generalforsamlingen, men kun i det omfang dette er nødvendigt, for at sikre mødets gennemførelse og under behørig hensyntagen til medlemmernes ret til indflydelse. Ved en delvis elektronisk generalforsamling forstås et møde, der afvikles fysisk, men hvor der som supplement er mulighed for at deltage elektronisk.


§ 9

Repræsentantskabsmødets ledelse.

Forhandlingerne på repræsentantskabsmødet ledes af en dirigent, der vælges af repræsentantskabet, og som ikke må være medlem at bestyrelsen. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver beslutning om ændring af vedtægten og Sports og Idrætsrådets opløsning, kvalificeret flertal iflg. § 15 og 16.


§ 10

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst seks medlemsforeninger indsender skriftlig motiveret begæring herom til bestyrelsen. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes senest seks uger efter modtagelse af begæring om afholdelse. Der indkaldes med tre ugers varsel.


§ 11

Bestyrelsen.

Bestyrelsen er Sports- og Idrætsrådets daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Bestyrelsen består af 7 medlemmer og vælges for to år ad gangen på det ordinære repræsentantskabsmøde. Formanden vælges særskilt. Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, og tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Suppleanter vælges for et år. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst fire af medlemmerne, herunder formanden eller næstformanden, er tilstede. Der føres en protokol over bestyrelsens forhandlinger. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter Sports- og Idrætsrådet i henhold til vedtægterne.


§ 12

Regnskab.

Sports- og Idrætsrådets regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 15. februar afgive årsrapport for det foregående år til revisorerne. Årsrapporten forelægges det ordinære repræsentantskabsmøde til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning og underskrift. Årsrapport udsendes til medlemsforeningerne sammen med indkaldelsen til det ordinære repræsentantskabsmøde.


§ 13

Revision

På det ordinære repræsentantskabsmøde vælges for to år ad gangen (revisorerne afgår på skift ) en revisor, og for et år, en revisorsuppleant. Revisorerne skal hvert år gennemgå årsrapporten og påse at beholdningerne er tilstede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. § 14 Tegning og hæftelse. Sports- og Idrætsrådet tegnes af formanden, subsidiært næstformand og kasserer. Bestyrelsen kan meddele prokura. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af repræsentantskabet. Ligeledes skal lånoptagelse godkendes af repræsentantskabet. Der påhviler ikke medlemsforeningerne eller disses medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler Sports- og Idrætsrådet.


§ 15

Vedtægtsændringer.

Ændring af vedtægterne kan ske på ethvert repræsentantskabsmøde når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 16

Opløsning.

Bestemmelse om Sports- og Idrætsrådets opløsning kan kun tages på et i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinært repræsentantskabsmøde. For at dette er beslutningsdygtigt kræves, at mindst to tredjedele af de stemmeberettigede repræsentanter er tilstede. For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på et repræsentantskabsmøde, der ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes til et nyt repræsentantskabsmøde, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede repræsentanter der er til stede. På repræsentantskabsmødet skal der samtidigt træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige eller almen velgørende formål Sports- og Idrætsrådets formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå.


Disse vedtægter er oprindelig godkendt på stiftende generalforsamling d. 21. februar 2006.

Vedtægterne er ændret på: -

Repræsentantskabsmødet d. 27. marts 2007 -

Repræsentantskabsmødet d. 30. marts 2009 -

Repræsentantskabsmødet d. 28. marts 2011 -

Repræsentantskabsmødet d. 25. marts 2014 -

Repræsentantskabsmødet d. 8. marts 2016 -

Repræsentantskabsmødet d. 22. marts 2022