-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 11.04.2024 • TINGSTED FORENINGSHUS.

Deltagere: Bjarne M. Boesen (BMB), Finn Jørgensen (FJ), Dorthe Fabricius (DF), Benny Ellekjær

(BE), Kurt Wiell (KW) og Kurt Lorentzen (KL)

Afbud: Lisbeth Christiansen (LC) og Kim Rasmussen (KR).

DAGSORDENS PUNKT BESLUTNING

Godkendelse af dagsorden Godkendt.

Godkendelse af referat Godkendt uden yderligere bemærkninger.

Konstituering

Næstformand: Kurt Lorentzen

Kasserer/medlemsansvarlig: Kurt Wiell

Sekretær: Kurt Lorentzen

Guldborgsund Hallerne:

Område 1

Stubbekøbing, Horbelev og Horreby:  Benny Ellekjær

Område 2

Gedser og Væggerløse:   Benny Ellekjær

Område 3

Nykøbing F og Ejegod:  Bjarne Boesen

Område 4

Svømmecentrene:  Lene Madegaard - (associeret bestyrelsen)

Fælles kontaktråd:  Bjarne Boesen

Bavnehøj fritidsområde:   Kim Rasmussen

Natur, Miljø og Planlægningsudvalget:  Benny Ellekjær, Bjarne Boesen og Lisbeth Christiansen

Tema og Aktivitetsudvalget: Finn Jørgensen, Dorthe Fabricius, Bjarne Boesen og Kurt Lorentzen

Hjemmeside og sociale medier:   Finn Jørgensen og Lisbeth Christiansen

Hverveudvalget:  Bjarne Boesen og Kurt Wiell

Følgegruppen Bøtøskoven:  Benny Ellekjær og Lisbeth Christiansen

Grøntråd:  Bjarne Boesen

Følgegruppen Naturlandet: Benny Ellekjær

Sejlads og kystnære aktiviteter: Finn Jørgensen, Bjarne Boesen og Benny Ellekjær.

Foreningernes dag, arbejdsgruppe: Bjarne Boesen og Dorthe Fabricius

OBS!

Den først nævnte ved de enkelte udvalg, er

”formand” for udvalget. Arbejdsgrupper mødes efter

behov.

Møde datoer 2024/2025 Flg. datoer er foreløbig fastlagt:

 Onsdag 19.06.2024 kl. 19:00

 Torsdag 15.08.2024 kl. 19:00

 Torsdag 10.10.2024 kl. 19:00

 Torsdag 05.12.2024 kl. 18:00 (Julefrokost)

 Tirsdag 07.01.2025 kl. 19:00 (Behandling -priser)

 Fredag 07.02.2025 (Prisfest)

Forslag til afholdelse, der arbejdes på:

o 19.06.2024 – Falsters Hjerte / FJ

o 15.08.2024 – Nysted / DF

o 10.10.2024 – Sakskøbing / KW

Behandling af ekstraordinære materiale tilskud: Drøftet og indstilling fra GSIR videresendes med formanden til videre drøftelse.

Orientering BMB:  DIS møde 20.05.2024 i Slagelse – ingen kan deltage.

DIS´s fortjeneste nål. Materiale indscannes til arkivering.

 DGI´s årsmøde 25.05.2024. BMB, KW og BE deltager.

Undersøgelsen: Idrætten i tal (DIF) er udkommet,

Hvad skal der arbejdes med i 2024/2025?

Afholdelse af tema møder evt. med politisk deltagelse.

DF: Arbejder videre med arrangementet med Cykeldrengene”

Besøge foreninger / byer / områder.

 Undersøgelse af medlemsforeningernes medlems fordeling m.m. (KL undersøger i

kommunen om data kan frembringes

Eventuelt KW: Orientering om medlemslisten og foreningens økonomi pr. d.d.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2023 • 05.03.2024, AFHOLDT I NYKØBING F.
HALLEN
Deltagere: 6 deltagende foreninger = 8 stemmeberettigede fra foreninger + 8 fra bestyrelse, i alt 16 stemmeberettigede. (ud af 103 medlemsforeninger)

DAGSORDEN I FLG. VEDTÆGTER

1. Valg af dirigent og referent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Regnskab og budget.
5. Godkendelse af nye medlemsforeninger.
6. Indkomne forslag.
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Valg af formand (kun i lige år). Bjarne Boesen, villig til genvalg.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
Finn Jørgensen, villig til genvalg.
Benny Ellekjær, villig til genvalg
Dorte Fabricius, villig til genvalg
Valg af suppleanter:
Lisbeth Christiansen, villig til genvalg
1 suppleant post er vakant
10. Valg af revisor.
Per Thomsen, villig til valg
Valg af revisorsuppleant:
Lars Bo Petersen, villig til genvalg
11. Eventuelt.

DAGSORDENS PUNKT REFERAT

1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Høj som dirigent og Kurt Lorentzen som referent. Begge blev valgt, og
dirigenten kunne konstatere, at repræsentantskabsmødet var lovligt indvarslet ogindkaldt, og dermed beslutningsdygtigt.

2. Valg af stemmetællere Fravalgt i forhold til antal fremmødte foreninger, og håndhæves hvis nødvendigt.

3. Bestyrelsens beretning Beretningen blev aflagt af formand Bjarne Boesen. Beretningen kan læses nedenstående. Beretningen blev godkendt uden yderligere bemærkninger, ud over enkelte positive kommentarer der kom fra salen.

4. Regnskab og budget Kasserer Kurt Wiell fremlagde et regnskab, der udviste et overskud på Kr. 91,44.
Bemærkninger fra salen:
Kommenterede på afvigelse fra budget til faktiske omkostninger. Årsagen er ikke afholdte kurser eller anden aktivitet.
Alle foreninger skal være opmærksomme på, at der i foreningen er mere end kassereren der har adgang til foreningens bankkonti. Det tager meeeeget lang til at ændre tilgang til foreningskonti.
Regnskabet godkendt uden yderligere bemærkninger.

5. Godkendelse af nye medlemsforeninger

FC. Falster godkendt efter indsendelse af relevante oplysninger.

6. Indkomne forslag Bestyrelsen fremsatte forslag om ændring af vedtægternes §3:
Fra:
Medlemmer:
Enhver sport eller idrætsforening, som er godkendt som støtteberettiget og hjemmehørende i Guldborgsund kommune, og som opfylder betingelserne for at være medlem af DIF, DGl, DFIF eller lignende landsdækkende organisationer, kan optages som medlem. Anmodning om optagelse rettes til bestyrelsen for Sports- og Idrætsrådet og skal være bilagt: - En oversigt over foreningens bestyrelsesmedlemmer. Oplysning om det samlede medlemstal, herunder aktive medlemmer under 25 årog passive medlemmer. - Et eksemplar af foreningens vedtægter. Sports- og Idrætsrådet kan til enhver tidbede en medlemsforening om at fremsende oplysninger om ovennævnte forhold. Repræsentantskabet afgør, efter indstilling fra Sports- og Idrætsrådets bestyrelse, om optagelse kan finde sted.
Ændres til: Bestyrelsen afgør om optagelse kan findested.
Vedtaget uden yderligere bemærkninger.

7. Fastsættelse af kontingent Uændret årskontingent pr. forening på Kr. 100.

8. Valg af formand (kun i lige år) Bjarne Boesen, villig til genvalg - genvalgt

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer Finn Jørgensen, villig til genvalg - genvalgt
Benny Ellekjær, villig til genvalg - genvalgt
Dorte Fabricius, villig til genvalg - genvalgt
Valg af suppleanter:
Lisbeth Christiansen - genvalgt
1 suppleant post er vakant Bestyrelsen bemyndiges til at evt. at finde ny suppleant i løbet af næste valgperiode.

10. Valg af revisor Per Thomsen, villig til genvalg - genvalgt

Valg af revisorsuppleant: Lars Bo Petersen, villig til genvalg – genvalgt

11. Eventuelt Følgende emner og bemærkninger blev fremført:
Orientering om besparelser gennem Folkeoplysningsudvalget. Alt er i spil. Eksperter er indkaldt for at endevende folkeoplysningsområdet for besparelser.
Til badmintonklubber og deres evt. udlejning af baner– husk, at jeres aktiviteter skal være folkeoplysende.
Information om verserende sag på paddeltennis området med hensyn til instruktør krav.
Outdoorpuljen er nedlagt, og generelt er de politiske tommelskruer sat på foreningsområdet.
Debat om fodbold-kunststofbaner, og evt. etablering af ny kunststofbane og renovering af de eksisterende, der ikke opfylder de nye krav til renovering og bortskaffelse. Det virker som om, at kommunen arbejder i modsat retning af klubbernes ønsker.
Tennisklubber kan søge eksterne tilskud/penge i eget forbund.
Friluftsrådet har relativ mange midler, hvor der kan søges til diverse projekter.

Flere klubber og organisationer er nødsaget til at søge midler fra private fonde, private firmaer og lign., for at få tingene til at fungere i klubberne/organisationerne.

Referat: 10.03.2024 / Kurt Lorentzen

Generalforsamlingen startede kl. 19:05 og sluttede kl. 19:51

Nykøbing F. .03.2024 Nykøbing F. 10.03.2024

Formandens beretning 2023.

 Velkommen til GSIRS-repræsentantskabsmøde.

 Velkommen til Vores nyeste medlem, dansk politihundeforening Nykøbing Falster.

 Jeg vil gerne starte med at sige tak til medarbejderne i forvaltningen for jeres store arbejde for foreningslivet.  Vi fik igen i år lov til at være en del af kommunens prisfest, hvor mange mestre blev hyldet på flotteste vis.  Et stort tillykke til modtagerne af idrætsrådets priser for 2023

En stor tak til min bestyrelse. Tak for jeres store arbejde for bedre vilkår for kommunens idrætsforeninger.

Vi lever i en tid hvor der er betydelige besparelser på fritidsområdet. Vi bliver ramt i 2024-2025 og 2026. Det kræver store tilpasning og opfindsomhed. Trods de udfordringer, møder I i jeres foreninger og medlemmer disse med beslutsomhed og kreativitet.

 Men ikke alt kan klares med tilpasning og kreativitet. Vi begynder desværre at se de første ofre for nedskæringerne. Foreninger som ikke har nået at komme sig over corona, er ramt af høj inflation og skyhøje energipriser.  Det kommer desværre til at koste nogle foreninger livet.

Meget er på spil når vi forhandler besparelser, og meget vil ikke være som det var før, år vi kommer forbi 2026.  Hvis vi ser på hvordan politikerne i Guldborgsund Kommune har støttet foreningslivet gennem aktivitetstilskud, så ligger Guldborgsund og roder på en tiendeplads med 66 kroner pr. deltager. I Lolland Kommune brugte man 85 kroner pr. deltager og i Sorø, som ligger nummer et, brugte man 118 kroner i 2023.

 Kommunen og samfundet har store forventninger til de opgaver idrætsforeningerne kan løfte samfundsmæssigt. Højere end nogensinde før.  Men I leverer på trods, og det fortjener en særlig anerkendelse.

Et emne vi ikke kan ignorere, er den påtrængende mangel på frivillige. De frivillige er hjertet i Vores idrætsliv.  Det er afgørende, at vi sammen finder veje til at inspirere flere til at blive en del af vores fællesskab. De midler kommunen bruger pr. idrætsdeltagere er små.

Økonomien er stram, men deres ambitioner er store. Jeg ser dette som en mulighed for foreningerne for at tænke innovativt og finde nye ressourcer og partnerskaber. Ideer som kan støtte og udvikle vores idrætter.  

Samtidig er det afgørende, at lokalpolitikerne prioriterer midler til idrætten, som løfter store opgaver. Det gælder både om at højne den mentale sundhed, bekæmpe stigende overvægt og skabe vigtige fællesskaber i befolkningen.  Mistrivsel blandt unge er steget markant gennem de seneste 4 år. Mere end i resten af befolkningen. Det ved vi fra ”den nationale sundhedsprofil”.  Vi skal forpligte os til en fremtid hvor idræt er til rådighed for enhver.

 Vi skal så småt i GSIR arbejde på at planlægge et generationsskifte. Derfor kære medlemsforeninger. Hjælp os ved at sende yngre kræfter, som vil arbejde idrætspolitisk for idrætsforeningerne i Guldborgsund Kommune til os.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 17.01.2024 • TGB ́S KLUBHUS.

Deltagere: Bjarne M. Boesen (BMB), Finn Jørgensen (FJ), Lisbeth Christiansen (LC), Dorthe Fabricius (DF), Benny Ellekjær (BE), Kurt Wiell (KW) og Kurt Lorentzen (KL)   Afbud: Kim Rasmussen (KR).

DAGSORDENS PUNKT og BESLUTNING

1.Godkendelse af dagsorden Godkendt.

Godkendelse af referat Godkendt uden yderligere bemærkninger.

 1. Orienteringspunkter

Juliane, nyansat kontaktperson på FIBU-projektet, var

indbudt til at orientere om projektet og de foreløbige

gjorte erfaringer, sammen de 2 deltagende foreninger: TSG

og Svømmeklubben SYD. Inspirerende indblik i ideer og

tænkte tiltag for at fastholde, få flere medlemmer og

trænere i foreningerne. Spændende at se hvad projektet

kan skabe på sigt.

 1. Prisfest 02.02.2024 Nykøbing F. Teater Flg. praktiske ting aftalt:
 • Checks: OK - KW
 • Pokaler: OK - BMB
 • Blomster: OK - DF
 • Hvem gør hvad?: FOTO - FJ alle andre på scenen
 • Hvem deltager?: Alle – BMB bestiller billetter
 1. Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmødet afholdes 05.03.2024

På valg er:

 • Formand Bjarne M. Boesen - genopstiller
 • Finn Jørgensen - genopstiller
 • Benny Ellekjær - genopstiller
 • Dorte Fabricius - overvejer
 • Suppleant Lisbeth Christensen - genopstiller
 • Suppleant vakant
 • Revisor Per Thomsen - KW kontakter
 • Rev. Suppleant Lars Bo Petersen - KW kontakter

Dirigent? – Klaus Lykkebæk? BMB?

 • Hvor skal vi være: KL kontakter Hallen (lok. 14/15)

+ forplejning (kaffe + øl, vand)

 • Forslag til evt. oplægsholder: Katrine Burmann eller Ole K. Larsen BMB?

Forslag til vedtægtsændring om optagelse i GSIR.

Se vedhæftede.

 

4.Høringssvar vedr. retningslinjer for udlån af lokaler og udendørs anlæg.

Drøftelse af udsendt materiale. BMB medtager de anførte høringssvar. Endeligt materiale fremsendes til GSIR ́s bestyrelse ved endelig vedtagelse.

 1. Økonomi KW:
 • Regnskabet gennemgået, der er stor forskel på

budget og faktisk resultat. Se vedhæftede.

 • Nyt budget drøftet, der budgetteres med et

underskud på Kr. 35.700 i 2024.

 • Pt. 102 medlemsforeninger.
 1. Hjemmeside og sociale medier

Ny hjemmeside kører, mangler meget få ændringer. Send evt. billeder af Sportsaktiviteter til FJ, til evt. brug på vores hjemmeside.

Infofolder - status • Intet nyt – afventer

 1. Tøj KL:
 • Kontakter Sport365 for deadline. Tager tøjet hjem – nærmere info følger...
 1. FOU herunder nedsættelse af arbejdsgrupper (Folkeoplysningspolitik, valg til FOU og lokaletilskud) + DBU

BMB:

 • Drøftelse af besparelser i FOU. Mødet afholdes 18.01.2024.
 • Lokal DBU-formand går af. Reception 27.01.2024. BMB deltager i denne; men der gives ikke gave fra

GSIR, da DBU-lokal ikke er medlem af GSIR.

 1. Nyt fra udvalg og kontaktråd

BMB:

 • Der er ikke afholdt nogen kontaktrådsmøder.
 • Landhaller er flyttet Teknik og Miljø, og skal serviceres derfra, der afholdes stadig kontaktrådsmøder med disse haller.
 • Grøntråd: Materiale er sendt i høring.
 1. Evt. Intet at bemærke.

Næste møde: ?

Repræsentantskabsmøde 05.03.2024


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 26.10.2023

Foreningshuset, Tingsted.
Deltagere: Bjarne Boesen (BB), Finn Jørgensen (FJ), Lisbeth Christiansen (LC), Dorthe Fabricius (DF),

Benny Ellekjær (BE) og Kurt Lorentzen (KL)
Afbud: Kurt Wiell (KW) og Kim Rasmussen (KR).

                                                   DAGSORDEN og beslutninger

    1. Godkendelse af dagsorden

• Godkendt.

    2. Godkendelse af referat

• Godkendt uden bemærkninger.

    3. Orienterings punkter

• BB: FOU-møde flyttet til 06.12.2023 på grund af udmøntningen af sparekataloget
• BB: Henv. fra Dansk Skole Idræt om tættere samarbejde lokalt. Lokal kontaktperson: Maja Piil . KL tager kontakt.
• BB + BE: Der har været kontakt til Banegruppen ifb. Med besparelser på Kr. 200.000 til udmøntning i 2024. Møde i december vedr. fremtidige besparelser.
• FJ: Orientering omkring Cykelbro og sejlklubber. Vi har udtalt, kommenteret og afleveret et høringssvar, som ligger fint op ad de høringssvar der er afgivet fra sejlklubberne omkringGuldborgsund. Høringssvarene sendes til Kystdirektoratet.

    4. Økonomi 

Taget til efterretning.
• KW har fulgt op på restancer, og er rigtig godt i gang med at finde nye kontaktoplysninger på vores medlems foreninger.
    5. Flytning af december mødet

• Grundet formandens arbejde, flyttes mødet og julefrokosten til 30.11.2023 kl. 18:00 på Café Mynte, Marielyst Torv.

    6. Hjemmeside og sociale medier

• Problemer med at komme på vores hjemmeside. FB-opslag med oplysning om problemer.• FJ arbejder stadig med ny site.

    7. Prisfest 2. februar 2024,

GSIR-priser,tidsplan og arbejdsfordeling

• Opfordring til indstillinger sendes ud til vores medlemsforeninger.
• Indstillinger skal sendes til formanden senest
11.12.2023 – vi behandler ansøgningerne via mail efterfølgende.
• Materiale tilsendes KW og FJ til udsendelse.

    8. Infofolder - status

• Revision afventer. Skal tilføjes kasserers mail til indmeldelse + formandens mail.

    9. Tøj.

• KL præsenterede tøj fra sportsstore365, Nyk. F.
• KL tager videre kontakt til forretningen for nærmere aftale.
• Se vedhæftede materiale, for angivelse af str.

    10. FOU

• Mødet udsat til 06.12.2023

    11. Nyt fra udvalgene og kontaktrådene

• BE: Til kontaktrådsmødet i Horreby var der ingen tilmeldinger, derfor aflyst.
• BE: Bøtø – næste møde i det nye år.
• BB: Grønt Råd – problematisk forløb rent politisk. Vi har gjort de indsigelser der er at tilføje.
• FJ: Udvalget” Omkring Guldborgsund” er nedlagt.

    12. Evt.

• DIF: Projekt FIBO: 11 ansøgere ansættelsessamtaler 1. nov. afholdes sammen med svømmeklubben
• Forslag til repræsentantskabsmødet: Oplæg fra ”Cykel drengene”